• İnşaat sektöründe yarım asrı aşan tecrübe!
  • info@sisikler.com.tr
Feneryolu Mah.

Bayrak Çıkmazı Sok. No:1 D:12

0216 337 54 64

Bizi Arayın

Olağan Genel Kurul İlanı

Ticaret Sicil No:147564-0

Ticaret Ünvanı: ŞİŞİKLER İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

 

OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

        

     Şirketimiz 2022 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 21.03.2023 tarihinde saat 13.00 de Feneryolu Mah.Bayrak Çıkmazı Sok.Şişikler İş Merkezi No:1 D:12 Kadıköy-İstanbul adresinde aşağıdaki gündem maddeleri doğrultusunda yapılacaktır.

    Belirtilen tarihte çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 28.03.2023 tarihinde saat 13:00 da aynı adreste yapılacaktır.

   Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

    Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

 

                                                                                                        Yönetim Kurulu Başkanı

                                                                                                                      Orhan Şişik

 

 Gündem Maddeleri:

1- Açılış ve Divan heyetinin teşekkülü.

2-Toplantı tutanağının imzalanması hususunda divan heyetine yetki verilmesi.

3-2022 hesap dönemine ait bilanço ve gelir/gider tablolarının okunması,görüşülmesi ve onaya sunulması.

4-2022 hesap dönemine ait yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması,görüşülmesi ve onaya sunulması.

5-Yönetim kurulunun ibrası hususunda oylama.

6-Şirketin tasfiyesi hususunda görüşmeler ve oylama

7-Kar payı avansı verilmesi hususunda görüşmeler ve oylama.

8-2022 yılı karının dağıtılması hususunda görüşmeler ve oylama.

9-Yönetim kurulu üyelerine TTK.nun 395 ve 396 maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesinin pay sahiplerinin onayına sunulması.

10-Dilek ve temenniler.

 

VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ

Pay sahibi olduğum/olduğumuz Şişikler İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin 21/03/2023 tarihinde saat:13:00’da Feneryolu Mah.Bayrak Çıkmazı Sok.No:1 D:12 Kadıköy-İstanbul adresinde geçekleştirilecek olağan genel kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya …………………………………………………..’nu temsilci tayin ettim/ettik.

Vekâleti veren

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı:

Sermaye miktarı:

Pay adedi:

Adresi:

 

Not: Vekâletnamenin noterden tasdik edilmesi, vekâletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekâleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekâletnameye eklenmesi gerekmektedir.

Did You Like This Post? Share it :